Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimas

Klaipėdos

Profesinių sąjungų susivienijimas

Teismų praktika

Apžvalgoje aptariama teismų praktika, suformuota po Darbo kodekso įsigaliojimo,
t. y. laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Darbo sutarties pasibaigimas (DK 53 straipsnis)

 

Darbo sutartis pasibaigia, kai ji yra nutraukiama ar pasibaigia kitais Darbo kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais. DK 53 straipsnyje nurodyti darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Šioje teisės normoje išskirta, kad darbo santykiai tarp darbuotojo ir darbdavio gali būti pabaigiami darbo sutarties nutraukimu: šalių susitarimu (1 punktas), vienos iš šalių inciatyva (2 punktas), darbdavio valia (3 punktas), nesant šalių valios (4 punktas). Taigi, matyti, kad DK galimus darbo sutarties nutraukimo pagrindus pirmiausia sieja su sutarties šalių valia ir jų inciatyva (DK 54–59 straipsniai), tačiau įstatymų leidėjas taip pat yra imperatyviai įtvirtinęs, kai dėl tam tikrų priežasčių darbdavys yra įpareigojamas darbo sutartį nutraukti net ir nesant šalių valios (DK 60 straipsnis). Pažymėtina, kad ankstesniame 2002 m. DK 124 straipsnyje, reguliavusiame darbo sutarties pasibaigimo pagrindus, nebuvo tokio darbo sutarties nutraukimo pagrindų išskyrimo, buvo tik įtvirtinta blanketinė teisės norma, kad, be kita ko, darbo sutartis baigiasi ją nutraukus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais. Aptariamoje teisės normoje, be darbo sutarties nutraukimo, nurodyti ir kiti pagrindai, lemiantys darbo santykių pabaigą: darbo sutarties šalies fizinio asmens mirtis, kai neįmanoma nustatyti darbdavio fizinio asmens ar darbdavio juridinio asmens atstovų buvimo vietos, kiti DK ir kituose įstatymuose nustatyti darbo sutarties pasibaigimo atvejai (pavyzdžiui, darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju (DK 62 straipsnis), terminuotos darbo sutarties pasibaigimas (DK 69 straipsnis), juridinio asmens vienasmenio organo atšaukimas (DK 104 straipsnis)).