Civilinė byla Nr. 3K-3-199/2013

Teisminio proceso Nr. 2-01-3-17789-2011-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 11.5.2;114.11

(S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2013 m. balandžio 5 d.

Vilnius

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė) ir Vinco Versecko (pranešėjas),

 

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovui Gamtos tyrimų centrui dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti darbo sutartį.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

 

Atsakovo Gamtos tyrimų centro direktorius 2011 m. sausio 12 įsakymu Nr. P-1/12-2 paskelbė konkursą Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Įsakymo priede nurodyta, kad į šias pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys fizinių mokslų srities daktaro laipsnį, kurie iš viso paskelbė ne mažiau kaip septynis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“) ir per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip tris mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

2011 m. kovo 23 d. konkursų komisija nutarė, kad ieškovas gali eiti Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimo laboratorijoje vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Atsakovo direktorius atsisakė sudaryti su juo darbo sutartį, motyvuodamas tuo, kad jis neatitinka formalių kvalifikacinių reikalavimų, nes paskelbė tik penkis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“).

Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė sudaryti su juo darbo sutartį. Konkursų komisija nutarė, kad jis tinkamas pareigoms; pasinaudojo leidimu užskaityti mokslinę publikaciją, jeigu ji jau priimta spaudai konkrečiame žurnale, taip pat galimybe vietoje publikacijų užskaityti jo reikšmingus eksperimentinės plėtros darbus. Per paskutinius penkerius metus jis paskelbė daugiau kaip dvidešimt mokslinių publikacijų, tinkamų pagal ankstesnius kvalifikacinius reikalavimus. Nauji įstatymų reikalavimai dėl mokslinių publikacijų skelbimo „ISI Web of Science“ sistemoje jam gali būti taikomi tik po konkursų komisijos nutarimo, pradėjus eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.

Ieškovas prašė: 1) panaikinti  Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-38 „Dėl atsisakymo sudaryti darbo sutartį“; 2) įpareigoti atsakovą nuo 2011 m. kovo 24 d. sudaryti su juo darbo sutartį vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti pagal 2011 m. kovo 23 d. konkursų komisijos protokolą Nr. 03.

 

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

 

Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2012 m. balandžio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: panaikino Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-38 „Dėl atsisakymo sudaryti darbo sutartį“; kitą ieškinio dalį atmetė.

Teismas nustatė, kad atsakovo direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-1/12-2 buvo įsteigta vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybė Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje ir pavesta paskelbti konkursą. Šio įsakymo priede nustatyta, kad į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys fizinių mokslų srities daktaro laipsnį, kurie iš viso paskelbė ne mažiau kaip septynis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“) ir per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip tris mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Įsakyme nurodyta, kad konkursas skelbiamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, 2010 m. spalio 29 d. patvirtintais Gamtos tyrimų centro konkursų mokslo darbuotojams pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas) ir Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų aprašu (toliau – ir Reikalavimų aprašas). Pagal Tvarkos aprašo 26 punktą sprendimą dėl asmens atitikties pareigoms priima konkursų komisija ir teikia direktoriui. Tvarkos apraše nenurodyta, kad konkursų komisijos nutarimas direktoriui neprivalomas. Dėl to teismas sprendė, kad, direktoriui nesutinkant su konkursų komisijos nutarimu, turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl konkurso rezultatų ginčijimo (apeliacijos), nes konkursų komisijos nutarimo teisėtumo vertinimas nepriklauso direktoriaus kompetencijai. Teismas nurodė, kad Reikalavimų aprašo 4 punkte nustatytas minimalus mokslinių straipsnių, paskelbtų tarptautiniuose mokslo leidiniuose per paskutinius penkerius metus, skaičius gali būti sumažintas vienu straipsniu konkurso komisijos nuožiūra, atsižvelgiant į per tą patį laikotarpį gautų tarptautinių sertifikatų, išleistų mokslinių monografijų, eksperimentinės plėtros darbų reikšmingumą. Pagal Tvarkos aprašo 13.9 punktą konkursų komisija gali pareikalauti papildomai pateikti rekomendacijas ir kitus mokslo veiklos aktyvumą patvirtinančius dokumentus. Teismas, nustatęs, kad konkursų komisija nereikalavo papildomos medžiagos, sprendė, jog buvo pateikta pakankamai medžiagos, kuri lėmė konkursų komisijos nutarimą dėl ieškovo. Dėl nustatytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas panaikinti  atsakovo direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-38 yra pagrįstas, nes direktoriui nesuteikta teisės atsisakyti sudaryti darbo sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu ir į jo kompetenciją neįeina pretendentų mokslo darbų ir kitos veiklos reikšmingumo vertinimas. Tačiau teismas nurodė, kad konkurso laimėjimo faktas savaime nereiškia ir darbo sutarties sudarymo, nes pagal Reikalavimų aprašo 6 punktą konkurso rezultatus turi patvirtinti Gamtos tyrimų centro Mokslo taryba ir direktorius; šiuo atveju to nepadaryta, todėl teismas atmetė ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą sudaryti su juo darbo sutartį.

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. birželio 28 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Kolegija nurodė, kad atsakovo direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-1/12-2 priede „Reikalavimai pretendentams“ nustatyta, jog į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys fizinių mokslų srities daktaro laipsnį, kurie iš viso paskelbė ne mažiau kaip septynis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“) ir per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip tris mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Tapatūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti ir Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-20 patvirtintame Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių reikalavimų apraše (toliau – ir Lietuvos mokslo tarybos aprašas). Kolegija vadovavosi Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. 4S-849 „Dėl ekspertinio vertinimo“, kuriame nurodyta, kad iki konkurso dienos ieškovas buvo paskelbęs šešis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“). Kolegija padarė išvadą, kad ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų Lietuvos mokslo tarybos aprašo 8.2 punkte; nurodė, kad neturi pagrindo abejoti Lietuvos mokslo tarybos ekspertų išvadomis, nes jos pateiktos vykdant Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-9943-599/2011, kuria atsakovo iniciatyva buvo paskirta ekspertizė ieškovo kvalifikacijai įvertinti; pažymėjo, kad Lietuvos mokslo taryba geriausiai gali įvertinti, ar ieškovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Kolegija nurodė, kad pagal Tvarkos aprašo 14 punktą pretendentai, kurių kvalifikacija netenkina formalių atitinkamos pareigybės reikalavimų, konkurse dalyvauti negali. Kolegija konstatavo, kad konkurso dieną (2011 m. kovo 23-ąją) ieškovas neatitiko  minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl negalėjo dalyvauti konkurse ir pretenduoti į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti su juo darbo sutartį; priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1. Kasatorius teigia, kad, konkursų komisijai priėmus nutarimą, jog jis gali eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, o atsakovui šio nutarimo nenuginčijus, jis turi nekvestionuojamą teisę reikalauti, kad su juo būtų sudaryta darbo sutartis DK 101 straipsnio pagrindu. Jo nuomone, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. rugpjūčio 29 d. ekspertize, nes ją pasirašė kitos mokslo srities specialistas (chemikas).

2. Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė įstatymo negaliojimo atgaline data. Nauja tvarka dėl mokslo darbų publikacijos sistemoje „ISI Web of Science“ atsirado tik nuo 2009 m. gegužės 12 d., kai įsigaliojo naujasis Mokslo ir studijų įstatymas. Lietuvos mokslo taryba išaiškino, kad nauji reikalavimai, nustatyti 2009 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. VII-20 patvirtintame Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių reikalavimų apraše, atgaline data negalioja.

 

Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo apeliacinės instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, skundą atmesti. Jame nurodoma, kad:

1) kasatorius nepagrįstai remiasi tik DK 101 straipsniu, ignoruodamas specialųjį teisės aktą – Mokslo ir studijų įstatymą. Šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad konkursų mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato mokslinių tyrimų institutas. Konkurso dokumentuose nustatyta, kad į šias pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys fizinių mokslų srities daktaro laipsnį, kurie iš viso paskelbė ne mažiau kaip septynis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“) ir per paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip tris mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Tapatūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti Lietuvos mokslo tarybos aprašo 8 punkte. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad kasatorius neatitiko šių kvalifikacinių reikalavimų, todėl negalėjo dalyvauti konkurse;

2) kasatorius nepagrįstai teigia, kad Mokslo ir studijų įstatymas buvo taikomas atgaline data, nes painioja dvi skirtingas procedūras – mokslo darbuotojų atestaciją ir dalyvavimą konkurse. Atestacijos esmė – įvertinti konkrečios mokslo darbuotojo pareigybei darbuotoją, patikrinant, ar jis aktyviai dirbo per kadenciją. Konkurse gali dalyvauti bet kuris suinteresuotas asmuo, atitinkantis minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV.  Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

 

Dėl vadovo kompetencijos sprendžiant dėl konkursų komisijos nutarimų teisėtumo

 

            Byloje nustatyta, kad atsakovas, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, 2010 m. spalio 29 d. patvirtintais Gamtos tyrimų centro konkursų mokslo darbuotojams pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) ir Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų aprašu (toliau –  Reikalavimų aprašas), 2011 m. sausio 12 d. įsakymu nutarė paskelbti konkursą Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms. Konkursų komisija 2011 m. kovo 23 d. nutarė, kad kasatorius gali dalyvauti konkurse ir eiti Geologijos ir geografijos instituto Kvarteto tyrimo laboratorijoje vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, tačiau atsakovas  (Centro direktorius) 2011 m. kovo 30 d. įsakymu atsisakė sudaryti su kasatoriumi darbo sutartį.

Kasatorius nurodo, kad konkursų komisijos nutarimas atsakovui yra privalomas ir, kol šis nenuginčytas, jis turi teisę reikalauti, kad atsakovas sudarytų su juo darbo sutartį. Taigi nagrinėjamu atveju aktualus atsakovo vadovo kompetencijos, sprendžiant dėl konkursų komisijos nutarimų teisėtumo, klausimas.

Teisėjų kolegija nurodo, kad pagal Tvarkos aprašą komisija sprendimą dėl darbuotojo atitikties pareigoms teikia Centro direktoriui (26 punktas), kuris ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po apeliacijos termino pabaigos (nesant pateiktų apeliacijų) arba po sprendimo dėl pateiktos apeliacijos priėmimo su laimėjusiu konkursą asmeniu sudaro darbo sutartį (28 punktas). Tvarkos apraše taip pat nustatyta, kad nesutinkantis su konkurso rezultatais pretendentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po posėdžio gali paduoti apeliaciją Centro direktoriaus vardu. Centro direktorius išnagrinėjęs apeliaciją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo apeliacijos gavimo dienos gali priimti vieną iš šių sprendimų: apeliaciją tenkinti, apeliaciją atmesti, pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais. Centro direktoriui pripažinus konkurso rezultatus negaliojančiais, konkursas organizuojamas iš naujo (27 punktas). Tvarkos aprašo nuostata dėl apeliacijos rodo, kad Centro direktoriui suteikta komisijos sprendimo dėl kandidato tinkamumo konkursinėms pareigoms teisėtumo kontrolės teisė. Tai reiškia, kad Centro direktorius, prieš sudarydamas darbo sutartį, tiek pagal pretenduojančio į konkursines pareigas asmens apeliaciją, tiek savo iniciatyva turi teisę tikrinti komisijos sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą ir spręsti, ar komisijos sprendimas atitinka konkursą reglamentuojančias teisės normas, taip pat ar kandidatas į konkursines pareigas atitinka šioms pareigoms keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Nustatęs, kad komisija, priimdama sprendimą dėl kandidato tinkamumo konkursinėms pareigoms, pažeidė Reikalavimų aprašo nuostatas, Centro direktorius gali pripažinti konkurso rezultatus negaliojančiais. Dėl to teisėjų kolegija atmeta kasatoriaus argumentus, kad atsakovas turi besąlygiškai vykdyti komisijos sprendimą ir privalo sudaryti su juo darbo sutartį.

Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog Centro direktorius įsakymu atsisakė sudaryti darbo sutartį, nenurodydamas konkurso rezultatų kasatoriaus atžvilgiu negaliojančiais, neturi teisinės reikšmės tiek, kad sukurtų kitokius teisinius padarinius, nes kasatorius į jo nurodytas konkursines pareigas pretendavo vienas ir atsisakymas sudaryti darbo sutartį su juo reiškia, kad konkurso rezultatai dėl tos dalies negalioja ir konkursas į šias pareigas turi būti organizuojamas iš naujo.

 

Dėl Centro direktoriaus įsakymo teisėtumo

 

Gamtos tyrimo centro mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų apraše, kuris patvirtintas  Gamtos tyrimų centro  Mokslo Tarybos 2010 m. spalio 29 d. posėdyje, nustatyta, kad į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys fizinių mokslų srities daktaro laipsnį, kurie iš viso paskelbė ne mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir per paskutinius 5 metus ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (3.2 punktas). Šie reikalavimai nurodyti atsakovo Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymo  „Dėl naujos pareigybės įsteigimo ir konkurso eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geologijos ir geografijos institute paskelbimo“ priede „Reikalavimai pretendentams“. Taigi kasatoriui minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pareigoms, į kurias jis pretendavo, buvo žinomi. Konkursų komisija pripažino, kad kasatorius gali dalyvauti konkurse (atitinka pareigybei, į kurią kandidatuoja, keliamus reikalavimus) ir gali eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, tačiau Centro direktorius, atsisakydamas sudaryti darbo sutartį, nurodė, kad kasatorius neatitinka pareigybei keliamų reikalavimų, nes paskelbė mažiau kaip 7 mokslinius straipsnius.

Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl Centro direktoriaus įsakymo teisėtumo, tyrė įrodymus, ar kasatorius konkurso metu atitiko pareigybės, į kurią pretendavo, reikalavimus. Teismas rėmėsi Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. rugpjūčio 29 d. raštu „Dėl ekspertinio vertinimo“, kuriame nurodyta, kad iki konkurso eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorijoje dienos (2011 m. kovo 23-iosios) kasatorius buvo paskelbęs šešis mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“, todėl neatitiko vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Kasatorius nepateikė įrodymų, paneigiančių šią Lietuvos mokslo tarybos išvadą, todėl ir apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo padaryti priešingos išvados. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad konkurso metu kasatorius neatitiko vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei keliamų reikalavimų ir atsakovas turėjo teisinį pagrindą atsisakyti sudaryti su juo darbo sutartį, nes pretendentai, kurių kvalifikacija pagal pateiktus dokumentus netenkina formalių atitinkamos pareigybės reikalavimų, konkurse dalyvauti negali (Tvarkos aprašo 14 punktas). Teisėjų kolegija nenustatė, kad apeliacinės instancijos teismas, padarydamas šią išvadą, būtų netinkamai taikęs įrodinėjimo ir įrodymų įvertinimo taisykles (CPK 178, 185 straipsniai), todėl atmeta kasatoriaus argumentą, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bylą, rėmėsi netinkamais dokumentais.

Teisėjų kolegija taip pat atmeta kasatoriaus argumentą, kad jam negalėjo būti taikomi Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu patvirtinto Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių reikalavimų aprašo 8.2 punkte nustatyti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei reikalavimai, kurie buvo perkelti į atsakovo Reikalavimų aprašą. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad kasatorius dalyvavo konkurse eiti naujas pareigas, o ne buvo atestuojamas, ir jis turėjo atitikti visus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus iki konkurso Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nutarimu patvirtintame Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių reikalavimų apraše (8.2 punktas) bei Gamtos tyrimo centro mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareigybių reikalavimų apraše (3.2 punktas). Minėta, kad reikalavimai kasatoriui buvo žinomi teikiant paraišką konkursui ir jis jų neginčijo.

 

            Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Netenkinus kasacinio skundo, iš kasatoriaus atsakovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos kasaciniame teisme (CPK 93 straipsnis). Atsakovas pateikė įrodymą, kad už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą sumokėjo advokatui 2420 Lt. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį teismas priteisia šaliai šias išlaidas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintuose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų 8.14 punktą maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą – 1700 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla nebuvo itin sudėtinga, advokato darbo ir laiko sąnaudos parengiant atsiliepimą nebuvo didelės, prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį mažina iki 1000 Lt (CPK 98 straipsnis).

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 4 d. pažymą kasaciniame teisme patirta 17,59 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš kasatoriaus (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Priteisti iš ieškovo V. B. atsakovo Gamtos tyrimų centro (įmonės kodas 302470603) naudai 1000 (vieną tūkstantį) Lt už advokato pagalbą kasaciniame teisme.

Priteisti iš ieškovo V. B. valstybės naudai 17,59 Lt (septyniolika litų 59 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu kasaciniame teisme (šios išlaidos  mokėtinos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto surenkamąją sąskaitą, įstaigos kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

Teisėjai                                                                                                  Gražina Davidonienė

 

 

                                                                                                            Janina Stripeikienė

 

 

Vincas Verseckas