Civilinė byla Nr. 3K-3-466/2010

Procesinio sprendimo kategorijos:

11.9.2; 11.9.7 (S)

 

 

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

 

 

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2010 m. lapkričio 23 d.

Vilnius

 

 

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš  teisėjų: Egidijaus Laužiko, Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas) ir Prano Žeimio (pranešėjas),

 

rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos žemės ūkio universiteto kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo K. V. ieškinį atsakovui Lietuvos žemės ūkio universitetui dėl darbo užmokesčio priteisimo.   

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

Byloje nustatyta, kad ieškovas pagal 2001 m. rugsėjo 6 d. terminuotą darbo sutartį Nr. 3117, kuri paskutinį kartą buvo pratęsta nuo 2007 m. rugpjūčio 31 d. iki 2008 m. birželio 22 d., dirbo pas atsakovą Apskaitos ir finansų katedros profesoriumi. Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.155K-1 atleido ieškovą iš darbo nuo 2008 m. birželio 22 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (pasibaigus darbo sutarties terminui). Ieškovas 2008 m. birželio 16 d.–2008 m. rugsėjo 19 d. laikotarpiu sirgo, apie ligos pradžią buvo informavęs atsakovą. 

Nurodydamas, kad atsakovas, neatsižvelgdamas į šias aplinkybes ir nepaisydamas DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte darbdaviui įtvirtinto draudimo atleisti iš darbo darbuotoją laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (DK 133 straipsnis), nutraukė su juo darbo sutartį, apie atleidimą jam nepranešė, informavo žodžiu tik 2008 m. rugsėjo 25 d., darbo užmokestį išmokėjo taip pat tik 2008 m. rugsėjo 25 d. ir tik už laikotarpį iki 2008 m. birželio 22 d., už likusį – 2008 m. birželio 22 d.–2008 m. rugsėjo 25 d. – laikotarpį iki šiol nesumokėjo, ieškovas, remdamasis DK 141 straipsnio 1, 3 dalimis, prašė priteisti jam iš atsakovo 16 749 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką.

 

II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimų esmė

 

            Kauno rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

            Teismas nurodė, kad, nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju, kuris atleidimo iš darbo dieną nedirba (dėl laikinojo nedarbingumo, pravaikštos, laisvės atėmimo ar kt.), visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos per vieną dieną nuo tos dienos, kurią atleistas iš darbo darbuotojas pareikalavo atsiskaityti (DK 206 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nustatęs, kad ieškovas darbo sutarties su juo nutraukimo dieną (2008 m. birželio 22-ąją) sirgo, apie atleidimą iš darbo sužinojo 2008 m. rugsėjo 25 d., tą pačią dieną kreipėsi į darbdavį, ir šis su ieškovu atsiskaitė, teismas sprendė, jog atsakovas nepažeidė DK 206 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų. Nenustatęs pažeidimų atsiskaitant su iš darbo atleidžiamu ieškovu, teismas ieškinį atmetė.

            Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2010 m. kovo 16 d. sprendimu Kauno rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 17 d. sprendimą panaikino ir ieškinį iš dalies patenkino:

            panaikino atsakovo Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriaus 2008 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 155K-1 „Dėl atleidimo iš darbo“ ir pripažino, kad šiuo įsakymu darbo sutartis su ieškovu nutraukta neteisėtai;

            nurodė, kad ieškovo atleidimo iš darbo Lietuvos žemės ūkio universitete data yra 2008 m. rugsėjo 20 d.

            priteisė ieškovui iš atsakovo keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio – 24 192,80 Lt – išeitinės išmokos.

            Pažymėjusi, kad apeliacinės instancijos teismas negali savo iniciatyva analizuoti argumentų, kuriais nesiremiama apeliaciniame skunde, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis, teisėjų kolegija nurodė, jog darbo bylų nagrinėjimas yra viena tokių išimčių – darbo bylą nagrinėjančiam teismui įstatymo suteiktas aktyvesnis vaidmuo, teismas nevaržomas rungimosi ir dispozityvumo principų (CPK 12, 13, 414 straipsniai) bei viešojo intereso gynimo (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendė ir dėl ieškovo atleidimo iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu teisėtumo.

Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame įtvirtintas draudimas įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (DK 133 straipsnis), išskyrus DK 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus, draudžiama atleisti darbuotoją iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu bet kuriuo DK įtvirtintu darbo sutarties nutraukimo pagrindu, taip pat ir suėjus darbo sutarties terminui (DK 126 straipsnis). Dėl to, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, kad ieškovas, kuris 2008 m. birželio 16 d.–2008 m. rugsėjo 19 d. laikotarpiu sirgo ir apie ligos pradžią buvo informavęs atsakovą (tai patvirtina Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriaus 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 132-Ks-4 „Dėl ligos“), jo rektoriaus 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 155K-1 buvo atleistas iš darbo nuo 2008 m. birželio 22 d., t. y. laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, teisėjų kolegija konstatavo, jog darbdavys (atsakovas), žinodamas, kad darbuotojas (ieškovas) yra laikinai nedarbingas, ir priimdamas įsakymą dėl jo atleidimo iš darbo nuo 2008 m. birželio 22 d., pažeidė įstatyme (DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte) nustatytą draudžiamąją normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje D. L. v. UAB „Ukmergės biofabrikas“, bylos Nr. 3K-3-93/2006; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje R. C. v. S. N. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-115/2009). Tai konstatavusi, teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas panaikinti atsakovo Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriaus 2008 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. 155K-1 „Dėl atleidimo iš darbo“ ir pripažinti darbo sutarties su ieškovu nutraukimą pagal šį įsakymą neteisėtu. Kadangi pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas draudžiama atleisti darbuotoją iš darbo jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, tai teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovo atleidimo iš darbo diena laikytina 2008 m. rugsėjo 20-oji, t. y. kita diena po jo laikinojo nedarbingumo pasibaigimo. Pripažinusi, kad ieškovas atleistas iš darbo DK 126 straipsnio 1 dalies pagrindu neteisėtai, ir nustačiusi, jog jis nenori būti grąžintas į ankstesnį darbą (ieškovas nepareiškė tokio reikalavimo, taip pat nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis išreiškė darbdaviui norą pratęsti terminuotą darbo sutartį pasibaigus laikinajam nedarbingumui), teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju konstatavo teisinį pagrindą taikyti DK 297 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus neteisėto atleidimo iš darbo teisinius padarinius. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, teisėjų kolegija nusprendė priteisti ieškovui iš atsakovo DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką. Atsakovo pateiktos pažymos duomenų pagrindu nustačiusi, kad ieškovo vidutinis mėnesio darbo užmokestis buvo 6048,20 Lt, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į jo nepertraukiamą darbo Lietuvos žemės ūkio universitete stažą, priteisė ieškovui iš atsakovo keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio – 24 192,80 Lt – išeitinę išmoką.

Dėl ieškovo reikalavimo priteisti jam iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad ieškovas, kuris atleidimo iš darbo metu sirgo, apie atleidimą sužinojo 2008 m. rugsėjo 25-ąją, tą pačią dieną kreipėsi į darbdavį, ir šis šią dieną su ieškovu atsiskaitė, sprendė, jog atsakovas darbo užmokesčio mokėjimą atleidžiant darbuotoją iš darbo reglamentuojančių DK 206 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų nepažeidė.

 

III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

 

            Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, šį prašymą grįsdamas tuo, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, jog pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą draudžiama atleisti darbuotoją iš darbo jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu bet kuriuo DK įtvirtintu darbo sutarties nutraukimo pagrindu, taip pat ir suėjus darbo sutarties terminui (DK 126 straipsnis), netinkamai aiškino bei taikė šį darbo sutarties nutraukimo apribojimą reglamentuojančias materialiosios teisės normas. Nurodyti pažeidimai lėmė nepagrįstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kad nagrinėjamu byloje atveju yra teisinis pagrindas pripažinti darbo sutarties su ieškovu nutraukimą neteisėtu, panaikinti darbdavio įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo ir taikyti DK 297 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus neteisėto atleidimo padarinius. Kasatoriaus teigimu, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos taikytinos tik tais atvejais, kai, nutraukiant darbo sutartį, darbuotoją būtina įspėti apie būsimą atleidimą iš darbo. Esant terminuotai darbo sutarčiai (būtent pagal tokią, galiojusią iki 2008 m. birželio 22 d., ir dirbo ieškovas), įspėjimas nenustatytas. Dėl to, suėjus šiam terminui, nepaisant to, kad ieškovas turėjo laikinojo nedarbingumo pažymėjimą, darbo sutartis su juo galėjo būti nutraukta.    

            Atsiliepime į kasacinį skundą ieškovas prašo apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Jame nurodoma, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas draudimas atleisti darbuotoją iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu yra universalus ir taikytinas visų rūšių (taip pat ir terminuotų) darbo sutarčių atvejais. Dėl to apeliacinės instancijos teismo pagrįstai spręsta, kad atsakovas, būdamas informuotas apie ieškovo ligos pradžią, turėjo perkelti jo atleidimo iš darbo datą į pirmą dieną, ėjusią po laikinojo nedarbingumo pasibaigimo.

 

            Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

 

IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

 

            Dėl DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo         

 

Nagrinėjamoje byloje DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų aiškinimo ir taikymo aspektu keliamas klausimas, ar galima atleisti darbuotoją iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (suėjus darbo sutarties terminui) jo laikinojo nedarbingumo dėl bendro pobūdžio sveikatos sutrikimų laikotarpiu (DK 133 straipsnio 2 dalis).

Kasaciniame skunde DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto, įtvirtinančio draudimą darbdaviui įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pažeidimas argumentuojamas tuo, kad ši teisės norma taikytina tik tuo atveju, kai, nutraukiant darbo sutartį, darbuotoją būtina įspėti apie būsimą atleidimą iš darbo. Kadangi su ieškovu buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, o įstatyme nenustatyta reikalavimo darbdaviui įspėti apie tokios darbo sutarties nutraukimą, tai šiai nutraukti nurodytoje DK normoje įtvirtintas darbo sutarties nutraukimo apribojimas netaikytinas.

Byloje nustatyta, kad ieškovas buvo atleistas iš darbo atsakovo rektoriaus 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 155K-1 nuo 2008 m. birželio 22 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį (suėjus su juo sudarytos darbo sutarties terminui) jo laikinojo nedarbingumo 2008 m. birželio 16 d.–2008 m. rugsėjo 19 d. laikotarpiu, apie ieškovo nedarbingumą atsakovas buvo informuotas ir šis faktas jam buvo žinomas. Kasacinis teismas yra saistomas faktinių aplinkybių, kurias nustatė pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai (CPK 353 straipsnio 1 dalis, 359 straipsnio 4 dalis), todėl, remdamasis jomis, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, šioje byloje peržiūri apskųstą apeliacinės instancijos teismo sprendimą teisės taikymo aspektu, pasisakydamas dėl DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo ir taikymo pirmiau išvardytomis ginčo aplinkybėmis.

Pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą darbuotojui, laikinai nedarbingam dėl bendro pobūdžio sveikatos sutrikimų (t. y. ne dėl DK 133 straipsnio 1 dalyje nustatytų priežasčių – sužalojimo darbe arba profesinės ligos), įtvirtinta garantija, draudžianti darbdaviui tam tikrą laiką (DK 133 straipsnio 2 dalis) įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo tokį darbuotoją. Šis laikas prasideda nuo tos dienos, kai darbdavys informuojamas apie tai, kad darbuotojas turi nedarbingumo lapelį, ir baigiasi tą dieną, kurią jis sugrįžta į darbą arba sueina šimto dvidešimties kalendorinių dienų iš eilės terminas (DK 133 straipsnio 2 dalis). Per šį laikotarpį darbo sutartis gali būti nutraukta tik DK 136 straipsnio 1 dalyje nustatytais darbo sutarties pasibaigimo atvejais.

Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinto darbo sutarties nutraukimo apribojimo esmė – apsaugoti darbuotojo, laikinai nedarbingo dėl sveikatos sutrikimų, interesus, užtikrinant jam darbo vietos ir pareigų tam tikrą laiką išsaugojimą (DK 133 straipsnio 2 dalis). Draudimas laikinojo nedarbingumo metu įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą nustatytas siekiant apsaugoti sveikatos problemų turintį darbuotoją nuo papildomų rūpesčių ir psichologinių traumų. Dėl to, kol nesibaigia DK 133 straipsnyje nustatyti darbo vietos išsaugojimo terminai, negalimas ne tik darbo sutarties darbdavio iniciatyva nutraukimas, bet ir draudžiama imtis kokių nors su atleidimu iš darbo susijusių procedūrų – įspėti apie darbo sutarties nutraukimą, jeigu toks darbdavio veiksmas pagal įstatymą yra būtinas darbo sutarčiai tuo konkrečiu pagrindu nutraukti.

Taigi darbuotojų teisė į DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą garantiją nesiejama su aplinkybe, ar, nutraukiant darbo sutartį, darbuotoją būtina įspėti apie būsimą atleidimą iš darbo. Dėl DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų taikymo, nepriklausomai nuo to, ar pagal atleidimo iš darbo vienu ar kitu pagrindu procedūrą įstatyme įtvirtintas imperatyvus reikalavimas įspėti apie darbo sutarties nutraukimą, darbdaviui draudžiama atleisti darbuotoją iš darbo jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu bet kuriuo DK nustatytu darbo sutarties nutraukimo pagrindu, taip pat ir dėl to, kad suėjo darbo sutarties terminas, išskyrus atvejus, kai darbo sutartis pasibaigia DK 136 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad DK 126 straipsnio 1 dalyje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas patenka tarp tų pagrindų, pagal kuriuos DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu darbuotojo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (DK 133 straipsnis) darbdaviui draudžiama nutraukti su juo terminuotą darbo sutartį. Tuo atveju, kai teminuota darbo sutartis baigiasi darbuotojo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 133 straipsnis), darbdavys neturi teisės nutraukti darbo sutartį su tokiu darbuotoju pagal DK 126 straipsnio 1 dalį, t. y. tuo pagrindu, kad suėjo terminuotos darbo sutarties terminas.  

Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes – darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2008 m. birželio 22 d. jo laikinojo nedarbingumo 2008 m. birželio 16 d.–2008 m. rugsėjo 19 d. laikotarpiu, apie ieškovo nedarbingumą atsakovas buvo informuotas, taigi žinojo apie aplinkybę, reikšmingą DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam draudimui taikyti – ją nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas turėjo faktinį ir teisinį pagrindą konstatuoti, kad atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo, pažeidė DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, kasacinio skundo argumentai, kuriais grindžiamas apeliacinės instancijos teismo sprendimo neteisėtumas dėl DK 131 straipsnio 1 dalies nuostatų netinkamo aiškinimo ir taikymo, nepripažintini pagrindu konstatuoti, kad nagrinėjamoje byloje yra CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytas kasacijos pagrindas.

 

            Dėl darbuotojo teisių gynybos jo atleidimo iš darbo atveju

 

            Pripažinus, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintas darbo sutarties nutraukimo apribojimas taikytinas terminuotos darbo sutarties nutraukimui pagal DK 126 straipsnio 1 dalį, nagrinėjamos bylos kontekste spręstina, kokių atsiranda padarinių, kai darbuotojas jo nedarbingumo laikotarpiu atleidžiamas iš darbo nurodytu pagrindu tą dieną, kurią suėjo darbo sutarties terminas – ar darbuotojo atleidimas iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį pažeidžiant DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra vertintinas kaip pagrindas pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu bei taikyti DK 297 straipsnio 3 dalį ir grąžinti jį į darbą (o nustačius DK 297 straipsnio 4 dalyje nurodytas aplinkybes – taikyti šioje teisės normoje nustatytus jo teisių gynimo būdus), ar darbuotojo atleidimas iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu tokiu atveju nepripažintinas neteisėtu, o taikytini kiti jo teisių gynimo būdai, pvz., nukeliant darbuotojo atleidimo datą iki to laiko, kol pasibaigs nedarbingumo laikotarpis.

Darbo sutartis dėl termino suėjimo gali būti nutraukiama, kai pasibaigia jos terminas. Minėta, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto darbo sutarties nutraukimo apribojimo esmė – apsaugoti darbuotojo, laikinai nedarbingo dėl sveikatos sutrikimų, interesus, užtikrinant jam darbo vietos ir pareigų tam tikrą laiką (DK 133 straipsnis) išsaugojimą. Dėl to DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 133 straipsnyje įtvirtintos darbo vietos išsaugojimo garantijos taikymas nekeičia darbo sutarties rūšies, t. y. terminuota sutartis netampa neterminuota. Darbo sutarties, kaip terminuotos, pobūdis išlieka, tik ji darbuotojo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu negali būti nutraukiama tuo pagrindu, kad suėjo darbo sutarties terminas, nes šis bus laikomas suėjusiu praėjus nurodytos garantijos taikymo laikui. Iki tol darbo sutarties terminas nėra suėjęs, taigi neatsiranda ir pagrindo, nustatyto DK 126 straipsnio 1 dalyje. Pasibaigus DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam laikinojo nedarbingumo laikotarpiui, terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta pagal DK 126 straipsnį.     

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad vien DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimas, atleidžiant darbuotoją iš darbo suėjus su juo sudarytos terminuotos darbo sutarties terminui (DK 126 straipsnio 1 dalis), nesudaro pagrindo taikyti DK 297 straipsnio 3 dalį ir teismas neprivalo grąžinti darbuotojo į darbą, o gali spręsti dėl kitų darbuotojo pažeistų teisių gynimo būdų taikymo.

Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 133 straipsnio 2 dalį darbuotojo, atleisto iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį jo laikinojo nedarbingumo dėl bendro pobūdžio sveikatos sutrikimų (t. y. ne dėl sužalojimo darbe arba profesinio susirgimo) laikotarpiu, pažeista garantija dėl darbo vietos per laikinojo nedarbingumo laiką išsaugojimo gali būti apginta perkeliant terminuotos darbo sutarties nutraukimo laiką į pirmąją dieną po laikinojo nedarbingumo pasibaigimo, o ne pripažįstant atleidimą iš darbo neteisėtu ir taikant DK 297 straipsnio 3 ar 4 dalių nuostatas. Tokios apimties darbuotojo pažeistos teisės gynyba būtų neproporcinga našta darbdaviui, kuris, nutraukdamas pagal DK 126 straipsnio 1 dalį darbo sutartį su darbuotoju jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, padarė procedūros pažeidimų – parinko netinkamą darbo sutarties nutraukimo laiką, tačiau buvo teisus dėl esmės – atleido darbuotoją iš darbo esant teisėtam darbo sutarties nutraukimo pagrindui, t. y. dėl to, kad suėjo terminuotos darbo sutarties terminas.

Tokiais atvejais, kai dėl DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto draudimo atleisti darbuotoją iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu privalomo taikymo darbdavys negali nutraukti darbo sutarties pagal DK 126 straipsnio 1 dalį iš karto suėjus jos terminui, pripažintina, kad šalių nustatytas darbo sutarties galiojimo terminas įstatymo pagrindu (ex lege) pratęsiamas iki aplinkybės (šiuo atveju – darbuotojo laikinojo nedarbingumo), su kuria siejamas nurodyto draudimo taikymas, pasibaigimo. Nagrinėjamos bylos kontekste konstatuotina, kad jeigu darbuotojas, suėjus jo darbo sutartyje nustatytam terminui, laikinai nedarbingas, sutartinis jo darbo sutarties terminas įstatymo pagrindu nukeliamas iki tos dienos, kurią pasibaigs laikinojo nedarbingumo laikotarpis. Pabrėžtina, kad toks terminuotos darbo sutarties pratęsimas nedaro jos neterminuotos

. Tokiu atveju darbo sutarties termino suėjimo data laikytina pirmoji jo darbo po laikinojo nedarbingumo diena ir būtent iki šios darbo dienos pabaigos galima nutraukti su juo sudarytą terminuotą darbo sutartį pagal DK 126 straipsnio 1 dalį.      

            Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, pagrįstai pripažinęs, jog atsakovas, atleisdamas ieškovą iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį jo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, nesilaikė DK 131 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo, ir kartu nurodęs, kad dėl to terminuotos darbo sutarties su ieškovu nutraukimo data perkeliama į 2008 m. rugsėjo 20-ąją, t. y. į kitą darbo dieną po jo laikinojo nedarbingumo pasibaigimo, teisingai sprendė dėl ieškovo pažeistos garantijos atkūrimo.

Tačiau, remiantis pirmiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismo sprendimas, be kita ko, dar pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį laikinojo nedarbingumo laikotarpiu neteisėtu ir, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepareiškė noro pratęsti darbo sutartį pasibaigus laikinajam nedarbingumui, konstatuoti pagrindą taikyti DK 297 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus neteisėto atleidimo iš darbo teisinius padarinius – priteisti ieškovui iš atsakovo DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką, negali būti pripažintas pagrįstu ieškovo pažeistoms teisėms apginti taikytino būdo klausimo išsprendimu. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodytą atleidimo iš darbo tvarkos, nustatytos įstatyme, pažeidimą įvertino kaip sudarantį savarankišką pagrindą pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu. Minėta, kad dėl darbo vietos išsaugojimo garantijos laikinai nedarbingam darbuotojui taikymo su juo sudaryta terminuota darbo sutartis netampa neterminuota, taip pat pripažinta, jog, nepaisant to, kad ieškovas buvo atleistas iš darbo nesilaikant DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų darbo sutarties nutraukimo apribojimų, darbo sutartis su juo buvo nutraukta esant teisėtam atleidimo iš darbo pagrindui. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas dėl šioje byloje darbuotojo pažeistoms teisėms apginti taikytino būdo sprendė nesilaikydamas pirmiau išdėstytų nuostatų dėl padarinių, atsirandančių, kai darbuotojas jo nedarbingumo laikotarpiu atleidžiamas iš darbo pagal DK 126 straipsnio 1 dalį tą dieną, kurią suėjo darbo sutarties terminas. Tai lėmė DK 297 straipsnio 3, 4 dalių netinkamą taikymą (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Nustačius CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą kasacijos pagrindą, apskųsto apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalis, kuria spręsta pripažinti darbo sutarties su ieškovu nutraukimą neteisėtu ir priteisti jam iš atsakovo keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, negali būti palikta galioti (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

 

            Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

            Kasatorius (atsakovas Lietuvos žemės ūkio universitetas) prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į bylos procesinę baigtį, laikytina, kad ginčas iš esmės išspręstas kasatoriaus naudai, todėl, vadovaujantis CPK 93 straipsniu, atitinkamai išsprendžiami bylinėjimosi apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme išlaidų paskirstymo klausimai.

            Apeliacinės instancijos teismas, kasacinio teismo panaikintąja sprendimo dalimi pripažinęs ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu ir priteisęs ieškovui iš atsakovo 24 192,80 Lt išeitinės išmokos, kartu išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, priteisdamas valstybės naudai iš atsakovo 726 Lt žyminio mokesčio bei 40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme. Bylos duomenimis, atsakovas įvykdė apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų iš jo priteisimo (b. l. 108). Kasacinio teismo teisėjų kolegija, galutinai išsprendusi ginčą dėl teisės, konstatuoja pagrindą atgręžti apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo įvykdymą ir grąžinti atsakovui jo valstybei sumokėtą šių išlaidų sumą – 766 Lt (CPK 762 straipsnio 1 dalis).

Kasatorius, pateikdamas kasacinį skundą, sumokėjo 726 Lt žyminio mokesčio.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. pažymos apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, duomenimis, kasaciniame teisme patirta 27,55 Lt tokių išlaidų.

Atsižvelgiant į teisinį rezultatą byloje, atsakovo už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis jo naudai, o išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos (40 Lt) ir kasaciniame (27,55 Lt) teismuose, – valstybės naudai priteistinos iš ieškovo K. V. (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 96 straipsnio 2 dalis, 340 straipsnio 5 dalis).

 

            Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

 

 n u t a r i a :

           

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. sprendimą pakeisti.

Panaikinti šio teismo sprendimo dalį, kuria ieškovo K. V. atleidimas iš darbo atsakovo Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriaus 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 155K-1 pagal DK 126 straipsnio 1 dalį pripažintas neteisėtu ir ieškovui priteista iš atsakovo 24 192,80 Lt išeitinės išmokos.

Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Grąžinti atsakovui Lietuvos žemės ūkio universitetui (į. k. (duomenys neskelbtini)) iš valstybės biudžeto 766 (septynis šimtus šešiasdešimt šešis) Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Priteisti atsakovui Lietuvos žemės ūkio universitetui (į. k. (duomenys neskelbtini)) iš ieškovo K. V. (a. k. (duomenys neskelbtini)) 726 (septynis šimtus dvidešimt šešis) Lt žyminio mokesčio.

Priteisti iš ieškovo K. V. (a. k. (duomenys neskelbtini)) į valstybės biudžetą 67,55 Lt (šešiasdešimt septynis litus 55 ct) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

 

 

 

Teisėjai                                                                                                 Egidijus Laužikas

 

 

                                                                                                                        Zigmas Levickis

 

 

                                                                                                                        Pranas Žeimys