Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimas

Klaipėdos

Profesinių sąjungų susivienijimas

Apie mus

Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected] Norite įmonėje įsteigti profesinę sąjungą? Ateikite: Tilžės g. 45, Klaipėda Skambinkite: 8 682 48240 Rašykite: [email protected]
Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimas:
  • padeda steigti profesines sąjungas - paruošia profesinės sąjungos steigimo dokumentus, įstatus, sutvarko reikalingus juridinius formalumus sąjungos registravimo, antspaudo pagaminimo, sąskaitos atidarymo ir kitais klausimais,
  • konsultuoja narius darbo teisės klausimais, padeda ruoštis darbo ginčams ir esant reikalui atstovauja darbo ginčų nagrinėjimo procedūroje, atstovauja teismuose ginant narių interesus, konsultuoja ir padeda ruoštis streikams bei kitoms teisėtoms akcijoms, teikia nariams juos dominančius įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus,teikia pasiūlymus valdžios, darbdavių, jų organizacijų atstovams sudaryti sutartis, susitarimus, įgalinančias garantuoti narių teises bei stiprinti jų veiklą,atstovauja ir gina savo narius visose valstybinėse bei teisėsaugos institucijose, santykiuose su darbdaviais,
  • padeda nariams, koordinuoja jų veiklą ruošiant kolektyvines sutartis, susitarimus, teikia jiems juridinę ir kitą pagalbą, reikalingą profesinių sąjungų veiklos vykdymui,
  • nariams prašant atlieka patikrinimus kaip vykdomos kolektyvinės sutartys, darbo įstatymų bei norminių aktų reikalavimai. Teikia šiais klausimais išvadas, pasiūlymus atitinkamoms institucijoms, reikalauja trūkumų pašalinimo,
  • bendrauja su Valstybine darbo inspekcija, Darbo birža, kitomis valdžios ir darbdavių organizacijomis, siekiant bendrų susitarimų sudarymo, kontroliuoja darbo įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimų vykdymą,
  • kuria teisines, darbo, higienos ir kitas inspekcijas, organizuoja darbuotojų paruošimą bei apmokymą,
  • reikalauja sustabdyti darbą įmonėse, jeigu darbo sąlygos neatitinka nustatytų reikalavimų ir kelia grėsmę darbuotojų saugumui,
  • teikia pasiūlymus, reikalavimus panaikinti darbdavių, jų organizacijų sprendimus, susitarimus, pažeidžiančius profesinių sąjungų teises,
  • bendrauja su kitomis profesinėmis sąjungomis, steigia paramos fondus, vysto jų veiklą, teikia paramą savo nariams bei atlieka kitas funkcijas, numatytas Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimo įstatuose bei įstatymuose.
  • Klaipėdos profesinių sąjungų susivienijimas veikia Klaipėdos apskrityje.
Profesinė sąjunga - tai nuolat funkcionuojanti demokratinė organizacija, kurią įkuria ir valdo darbuotojai. Profesinės sąjungos atsirado 19 amžiuje. Jos atstovauja ir gina darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Tokios organizacijos atsiranda ten, kur susiduria skirtingų interesų žmonių grupės. Darbdavys nori gauti kuo didesnį pelną iš samdomųjų darbininkų darbo, apmokant už tą darbą kaip galima mažiau, tuo tarpu darbininkai nori gauti už savo darbą kuo didesnį darbo užmokestį, kuris užtikrintų normalų jų pragyvenimo lygį. 

Darbininkai įsitikino, kad jeigu kiekvienas jų veiks atskirai, jie negalės susitarti su darbdaviu dėl geresnių darbo sąlygų, didesnio atlyginimo, negalės užtikrinti, kad darbdavys negalėtų savavališkai atleisti jų iš darbo, ar nepažeidinėtų netgi darbo įstatymais garantuotų teisių. Pagrindiniai profesinės sąjungos tikslai yra:

1. Apsaugoti savo narius darbe,

2. Pagerinti narių darbo sąlygas,

3. Per kolektyvines derybas siekti geresnių savo narių gyvenimo sąlygų,

4. Remti savo narius nukentėjusius darbo rinkoje,

5. Teikti asocijuotą darbininkų nuomonę bei požiūrį į visuomenės problemas.

Sužinokite, kada sukaks Jūsų senatvės pensijos amžius

Gimimo data:
Lytis:


Vieta Jūsų reklamai